חזון

קהילה מגוונת ורב דורית, שחבריה תורמים מהווייתם, זמנם וניסיונם מתוך תחושת אחריות אישית, למען חוסנה ולכידותה של החברה בישראל, דרך אהבת אדם ואהבת הארץ ובאמצעות טיפוח החינוך, התרבות והשירה העברית.

מתנדבי העמותה וחברי הקהילה

 • יפעלו מתוך בטחון ואמונה בעצמם, ביכולתם ובצורך לחולל שינוי בסביבתם, בקהילתם ובחברה הישראלית.
 • יזמו, יובילו ויתמידו בעשייתם, ינהגו ברעות ובאחריות, יתנו דוגמא אישית ויהוו מודל לחיקוי.
 • יחוו הצלחה, ערך ומשמעות בעשייתם ויפעלו להרחבת מעגלי המשתתפים והשותפים בפעילות העמותה.
 • יעמיקו ויחזקו קשרים, שיתופי פעולה, ותחושת שייכות ולכידות בחברה בישראל ובעמותה.

הילדים, הנוער והמבוגרים עימם ועבורם פועלים המתנדבים

 • יחוו קשר משמעותי, חם, ערכי ומעצים במפגשים עם מתנדבי העמותה.
 • ירכשו מיומנויות וכישורי חיים, יחזקו את הביטחון בעצמם וימצו את כוחם ויכולתם.
 • יועצמו ויתחזקו באמונה בעצמם וביכולתם לשאת באחריות על חייהם ועל סביבתם.

העמותה

 • תפעל בשותפות ובשקיפות עם מוסדות, גופים וארגונים חברתיים לחיזוק המעורבות, הלכידות, הערבות ההדדית, ולטיפוח התרבות והשירה העברית בחברה בישראל.
 • תרחיב את מעגל פעיליה, את עשייתה והשפעתה על החברה בישראל כל העת.
 • תכשיר ותעשיר את מתנדביה ואת חברי הקהילה בהקשר עם פעילותה.
 • תבחן באופן שיטתי את עשייתה, יכולותיה ותחומי פעילותה ותעדכן אותם, בהתאם לצורכי השעה בחברה ובמדינה.